ที่ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายวลัยพรรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระสำคัญเป็นเรื่องเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จำนวน 19 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,393,500 บาท

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบโครงการทั้งหมด ให้ผ่านการคัดสรรตามแผนฯ ดังกล่าว ที่เห็นว่าสอดคล้องกับแผนแม่บทและมีแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. สนับสนุนให้หน่วยงานดำเนินการ แล้วยืนยันส่งแผนปฏิบัติงานไปยัง อพ.สธ. และนำความกราบบังคมทูลทรงทราบต่อไป

ทั้งนี้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่ได้ดำริที่จะจัดสร้างธนาคารพืชพันธุ์ขึ้น เพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ดและเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้นานาชนิด ที่จะนำไปสู่การขยายพันธุ์ โดยเฉพาะต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งเป็นการพัฒนาความรู้และถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีในการเก็บรักษาพันธุกรรมของพืชเอกลักษณ์ในประเทศไทย เพื่อที่จะให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ตลอดจนถึงแนวทางในการอบรมและปลูกฝังให้เด็กใช้วิธีการปลูก การจัดสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสืบไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จักรกฤษณ์ มาลาสาย

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.มุกดาหาร