วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 2. เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ตลอดจนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่ประชาชนและบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน 3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินบนดินจากมูลค่าของเมล็ดพันธุ์พืชและต้นไม้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออมภาคประชาชน (การออมเมล็ดพันธุ์พืช) ดำเนินการในระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รวมทั้งสิ้น 20 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มุกดาหาร

           ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวิทยากรจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มุกดาหาร ร่วมดำเนินการค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์วิธีการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด “ดอกช้างน้าว” หรือ “กระแจะ กำลังช้างสาร ขมิ้นพระต้น ช้างโน้ม ช้างโหม ตาลเหลืองหรือตาลน้ำกรด ช้างน้ำ” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดมุกดาหาร ประโยชน์ด้านการฟอกย้อมนำเปลือกไปย้อมไหมได้สีน้ำตาล ให้สามารถแปรรูป/พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่รายได้ของประชาชน

           ในการนี้ นายสมาน  พั่วโพธิ์  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 พร้อมคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานฯ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสรรค์วิธีการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด และตระหนักถึงการอนุรักษ์และสามารถใช้ประโยชน์ให้สามารถแปรรูปและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นำไปสู่รายได้ของประชาชนในพื้นที่

           ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการปลูกหรือรักษาหรือขยายผลพืชพื้นถิ่น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นำไปสู่รายได้ให้กับประชาชน

           ตัวชี้วัดกิจกรรม : มีองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชพื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในพื้นที่จังหวัดที่จัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)               

           ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มุกดาหาร