ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี 2561


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ระเบียงแก้วมุกดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี 2561 แก่ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

เพื่อให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อพ.สธ. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงาน อพ.สธ. จังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดมุกดาหาร จำนวนกว่า 300 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ และรองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ นอกจากนั้นยังมีผู้แทน จากวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชทานสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ