header-rspg
header-rspg2

กิจกรรมศึกษาดูงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – จังหวัดมุกดาหาร)

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี จังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร วิวิธสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

saraban_mukdahan@moi.go.th
rspg.mukdahan.go.th
+66(0) 4261 1330